ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van PLENTYPLANTS B.V.


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gemeente Westland

Gegevens PlentyPlants B.V.:

­

 

Bezoekadres / afleveradres:
PlentyPlants B.V.
Jupiter 412
2675 LX Honselersdijk

Postadres/factuuradres:

PlentyPlants B.V.
Postbus 22
2685 ZG Poeldijk

Rekeningnummer: NL46RABO0147380251 NL65INGB0006796998

KVK-nummer: 59692901

BTW-nummer: 853606973

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 

Artikel 1: Definitie

 

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PlentyPlants B.V. (hierna: PlentyPlants).

b. Leverancier: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan PlentyPlants goederen of diensten levert, dan wel degene met wie PlentyPlants overweegt om een overeenkomst ter zake daarvan aan te gaan.

c. Inkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van PlentyPlants.

d. Partijen: PlentyPlants en de leverancier gezamenlijk.

e. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen PlentyPlants en leverancier betreffende de levering van zaken en/of diensten.

f. Levering: het een of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van PlentyPlants en/of de eventuele installatie/montage/assemblage en/of het eventuele vervoer van zaken voor PlentyPlants. g. Zaken: te leveren stoffelijke objecten.

 

Artikel 2 – Algemeen

 

1. De inkoopvoorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanvragen van en alle opdrachten verstrekt door PlentyPlants en op alle offertes/aanbiedingen die door de leverancier aan PlentyPlants worden gedaan, alsmede op de tussen partijen gesloten overeenkomsten.

 

2. De inkoopvoorwaarden zullen aan de leverancier ter hand worden gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal aan de leverancier kenbaar worden gemaakt waar de inkoopvoorwaarden ter inzage liggen dan wel (digitaal) te raadplegen zijn, of zal de mogelijkheid worden geboden deze op aanvraag kosteloos aan de leverancier toe te zenden.

 

3. De algemene voorwaarden – indien aanwezig – van de leverancier zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen PlentyPlants en de desbetreffende leverancier. Voor zover dat nodig is, worden de algemene voorwaarden van de leverancier hiermee uitdrukkelijk door PlentyPlants van de hand gewezen. De leverancier accepteert zonder enig voorbehoud de inkoopvoorwaarden van PlentyPlants.

 

4. Van de inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken worden indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

5. PlentyPlants heeft het recht de inkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde inkoopvoorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan geldende inkoopvoorwaarden en zullen van toepassing zijn op de reeds bestaande overeenkomst zodra de leverancier de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde inkoopvoorwaarden kennis te nemen.

 

6. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

 

 

Artikel 3 – Offerte en prijs

 

1. De offertes/aanbiedingen worden geacht een onherroepelijk aanbod van de leverancier te zijn.

 

2. De leverancier is te allen tijde gehouden om PlentyPlants op de hoogte te stellen van (komende) prijsverlagingen, ook voordat een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

 

3. De met de offerte gepaard gaande kosten en die van eventuele noodzakelijke monsters/samples/modellen zijn voor rekening van de leverancier, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4. De eventueel bij de offerte/aanbieding ontvangen documentatie en monsters/samples/modellen behoeven niet door PlentyPlants aan de leverancier te worden geretourneerd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5. De in de offerte vermelde prijs is onherroepelijk en uitgedrukt in Euro’s en wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de goederen of diensten te leveren op de door PlentyPlants aangewezen plaats/locatie, met uitzondering van de verschuldigde en van toepassing zijnde BTW. Onder de desbetreffende kosten vallen onder meer de lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die onder andere verband houden met de productie, het vervoer, de verzekering en de in- en/of uitvoer van de goederen en/of diensten.

 

Artikel 4 – Levering

 

1. De tussen PlentyPlants en de leverancier overeengekomen levertijd, dan wel tijdstip van levering, geldt als een fatale termijn.

 

2. De termijn van de levertijd begint op de datum dat PlentyPlants een schriftelijke opdracht aan de leverancier heeft verstrekt, dan wel de offerte/aanbieding van de leverancier heeft aanvaard en/of de benodigde (druk)proeven voor het product heeft goedgekeurd.

 

3. De zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze door de leverancier op de door PlentyPlants aangewezen plaats/locatie zijn afgeleverd en PlentyPlants hierover vrij kan beschikken. In het geval dat er sprake is van levering van diensten, dan geldt het moment waarop de dienstverlening door de leverancier is voltooid als moment van levering.

 

4. In het geval PlentyPlants een afnemer van PlentyPlants heeft aangewezen als plaats/locatie van aflevering van de zaken, staat de leverancier ervoor in dat er op de desbetreffende zaken, op de verpakking(en) ervan en op bijbehorende (pak)bonnen geen vermeldingen zijn opgenomen die te herleiden zijn tot de leverancier. Op eerste verzoek van PlentyPlants wordt door de leverancier voorafgaand aan aflevering op de desbetreffende zaken, de verpakking(en) ervan en/of op de (pak)bonnen PlentyPlants als afzender vermeld.

 

5. Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke toestemming van PlentyPlants niet toegestaan.

 

6. Indien de leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat zij niet in staat zal zijn haar verplichtingen jegens PlentyPlants stipt en volledig na te komen, dan is zij verplicht PlentyPlants hiervan onder vermelding van de reden(en) per omgaande op de hoogte te stellen en dit vervolgens schriftelijk aan PlentyPlants te bevestigen. De mededeling van de leverancier ontslaat haar niet van haar verplichtingen en/of de gevolgen ter zake van de fatale termijn, zoals hierboven genoemd en/of het niet voldoen daaraan.

 

7. De leverancier zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen en dergelijke die PlentyPlants redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van de zaken en/of diensten in schriftelijke of elektronische vorm aan PlentyPlants ter beschikking stellen.

 

Artikel 5 – Acceptatie

 

1. De levering van de goederen en/of diensten zoals in artikel 4 omschreven geldt niet als acceptatie van PlentyPlants.

 

2. PlentyPlants zal binnen een termijn van uiterlijk 5 werkdagen de goederen en/of diensten inspecteren met betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid en bovendien om vast te stellen of de goederen en/of diensten voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

 

3. De inspectie kan het (doen) testen en/of het nemen van monsters van de goederen inhouden.

 

4. PlentyPlants zal de leverancier binnen de termijn zoals genoemd in artikel 5.2 schriftelijk informeren of de goederen en/of diensten zijn geaccepteerd. In het geval dat PlentyPlants de leverancier niet binnen deze termijn schriftelijk over de acceptatie heeft geïnformeerd, wordt PlentyPlants geacht de goederen en/of diensten te hebben geaccepteerd.

 

5. In het geval dat de goederen en/of diensten door of namens PlentyPlants of door de leverancier in voorraad worden opgeslagen of dat van de goederen en/of diensten niet direct gebruik wordt gemaakt en daardoor inspectie redelijkerwijs niet mogelijk is, begint de in het tweede lid genoemde termijn eerst te lopen op het moment dat PlentyPlants de goederen en/of diensten feitelijk in gebruik neemt of laat nemen door een afnemer van PlentyPlants.

 

6. In het geval dat PlentyPlants de goederen en/of diensten afkeurt, zal zij de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Daarbij zal PlentyPlants haar klachten voldoende duidelijk maken. PlentyPlants heeft in dit geval het recht om de geleverde goederen en/of diensten, inclusief de goederen en/of diensten die zijn getest of waarvan monsters zijn genomen, terug te zenden naar de leverancier. De daaraan verbonden kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van de leverancier. Indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal PlentyPlants de goederen en/of diensten voor de leverancier onder zich houden, afvoeren en/of vernietigen voor rekening en risico van de leverancier.

 

7. PlentyPlants is gerechtigd te allen tijde zaken en dienstverlening zowel tijdens de productie, bewerking/montage/assemblage en opslag als na levering te (doen) keuren. De leverancier is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

 

Artikel 6 – Risico

 

1. De zaken en geleverde goederen zijn en blijven voor rekening en risico van de leverancier tot het moment dat deze namens PlentyPlants door een daartoe bevoegde persoon zijn geaccepteerd.

 

2. De leverancier dient zich ervan te vergewissen dat de persoon die de goederen namens PlentyPlants accepteert daartoe bevoegd is.

 

3. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, berust het risico voor goederen die door PlentyPlants aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld – voor bijvoorbeeld bewerking/montage/assemblage – bij de leverancier.

 

4. Gezien het vorenstaande is de leverancier verplicht de goederen naar behoren te verzekeren, op te slaan en te behandelen en maatregelen te treffen om beschadiging, het tenietgaan of het verlies van de goederen te voorkomen of te beperken.

 

Artikel 7 – Eigendom zaken, modellen, ontwerpen en voorbereidingsmaterialen

 

1. Het eigendom van of de rechten op de zaken gaat van de leverancier over op PlentyPlants op het moment van levering van die zaken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2. In het geval dat de zaken een in opdracht van PlentyPlants gemaakt werk van letterkunde, grafische of industriële vormgeving, wetenschap of kunst betreft, gaat met de levering daarvan eveneens het daarop rustende auteursrecht op PlentyPlants over.

 

3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs-, tekeningen-, modellen- en octrooirecht, die ontstaan door de leverancier in opdracht van PlentyPlants, worden overgedragen aan PlentyPlants. De leverancier zal op eerste verzoek van PlentyPlants alle noodzakelijke medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan PlentyPlants.

 

4. Een door de leverancier gemaakt eigendomsvoorbehoud ten behoeve van de goederen en/of diensten is niet van toepassing. PlentyPlants wijst hiermee een dergelijk voorbehoud nadrukkelijk van de hand. De leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.

 

5. De door de leverancier ten behoeve van PlentyPlants gemaakte voorbereidingsmaterialen zoals monsters, modellen, (stans)tekeningen, films, clichés/polymeren/drukcylinders, matrijzen en dergelijke, alsmede de door PlentyPlants digitaal of in andere vorm aan de leverancier beschikbaar gestelde dan wel verstrekte drukvoorbereidingsmaterialen, modellen, prototypen, ontwerpen,

 

afbeeldingen, berekeningen, (stans)tekeningen en overige door of via PlentyPlants tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven te allen tijde onvervreemdbaar eigendom van PlentyPlants en kunnen, in welke vorm dan ook, door de leverancier alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van PlentyPlants aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 8 – Betaling

 

1. PlentyPlants zal de factuur van de leverancier – na ontvangst hiervan – binnen de vooraf tussen partijen overeengekomen termijn betalen. In het geval dat de factuur is ontvangen voordat de goederen en/of diensten in het geheel zijn geleverd, zal PlentyPlants deze factuur – na voltooiing van de levering – binnen de vooraf tussen partijen overeengekomen termijn betalen.

 

2. De factuur van de leverancier dient te worden gezonden aan het door PlentyPlants opgegeven adres en ten name worden gesteld van de door PlentyPlants opgegeven contactpersoon. Voorts dient de factuur de opdracht van PlentyPlants en de desbetreffende goederen en/of diensten met bijbehorende prijszettingen en dergelijke, gespecificeerd te vermelden. Facturen die hieraan niet voldoen, zullen niet door PlentyPlants in behandeling worden genomen en worden teruggezonden.

 

3. Betaling houdt geen acceptatie overeenkomstig artikel 5 van de inkoopvoorwaarden in en doet geen afbreuk aan het recht van PlentyPlants op nakoming en/of ontbinding van de overeenkomst tussen partijen.

 

4. Dit artikel laat de eventuele rechten van PlentyPlants tot onder andere opschorting, het uitoefenen van een retentierecht, ontbinding en tot eventuele verrekening onverlet.

 

5. In het geval dat PlentyPlants haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zal zij tot niet meer gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke rente en deze niet eerder verschuldigd zijn dan nadat zij door de leverancier een redelijke termijn heeft gekregen om haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Artikel 9 – Garantie

 

1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten – zoals overeengekomen – van goede kwaliteit zijn, nieuw zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), volledig zijn, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voorts van deugdelijk materiaal zijn gemaakt alsook voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche geldende veiligheid- , kwaliteits- en milieunormen.

 

2. De leverancier en haar werknemers evenals de door haar ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen in geval van materialen die in aanraking komen met voedsel, te voldoen aan de internationale normen zoals HACCP en BRC. Op verzoek van PlentyPlants dient de leverancier aan te geven op welke wijze binnen haar bedrijf aan deze voorschriften wordt voldaan.

 

3. Gevaarlijke stoffen dienen door leverancier op de wettelijk voorgeschreven wijze te zijn verpakt, geëtiketteerd en van de juiste documenten te zijn voorzien.

 

4. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen na acceptatie overeenkomstig artikel 5 vrij zijn van fabricage-, constructie-, ontwerp- assemblage- en materiaalfouten.

 

5. De leverancier garandeert verder dat de door hem geleverde goederen en/of diensten op generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, tekeningen- en modellen-, octrooi- en merkrechten. De leverancier vrijwaart PlentyPlants dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

1. Indien de leverancier in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en/of de inkoopvoorwaarden tekortschiet, is de leverancier mitsdien gehouden alle door PlentyPlants geleden en te lijden schade, op welke wijze ook ontstaan, te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht. De leverancier is alsdan van rechtswege in verzuim.

 

2. Onder overmacht wordt niet gerekend het tekortschieten van derden in de nakoming van hun verplichtingen jegens de leverancier.

 

3. Nadat de overmacht één maand heeft geduurd, of als bij de aanvang daarvan al te voorzien is dat de overmacht situatie meer dan één maand zal duren, is PlentyPlants gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat op PlentyPlants enige verplichting tot schadevergoeding rust.

 

4. Indien op PlentyPlants krachtens wet of overeenkomst een verplichting tot vergoeding van schade rust, zullen PlentyPlants uitsluitend die schade vergoeden voor zover de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en in het voorliggende geval ook daadwerkelijk tot uitkering overgaat.

 

5. Voorwaarde voor het bepaalde in het vierde lid is dat, indien zich een gebeurtenis voordoet die voor de leverancier tot schade leidt of redelijkerwijs kan leiden waarvoor PlentyPlants aansprakelijk is te houden, de leverancier PlentyPlants daarvan binnen twee weken na die gebeurtenis schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt. Als de leverancier dat nalaat, vervalt het recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.

 

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding van de leverancier in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor PlentyPlants aansprakelijk is.

 

Artikel 11 – Vrijwaring

 

1. De leverancier vrijwaart PlentyPlants voor alle aanspraken van derden, de door PlentyPlants in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de leverancier verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens PlentyPlants.

 

2. Indien PlentyPlants uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, dan is de leverancier gehouden PlentyPlants zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de leverancier in dat geval mag worden verwacht. Mocht de leverancier in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PlentyPlants, zonder ingebrekestelling,

 

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PlentyPlants en van derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van leverancier.

 

Artikel 12 – Verzekering

 

1. De leverancier zal zich ter zake van haar aansprakelijkheid op grond van de wet en/of de overeenkomst tussen partijen voldoende verzekeren. De leverancier zal voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in haar bedrijfsuitvoering verzekeren.

 

2. De leverancier zal tevens alle goederen, die zij van PlentyPlants onder zich krijgt uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, verzekeren tegen alle schade, waaronder mede begrepen de schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende bewerking die aan de goederen kan worden toegebracht gedurende de tijd dat de leverancier de goederen onder zich heeft.

 

3. De leverancier verplicht zich om op eerste verzoek van PlentyPlants bewijsstukken van haar verzekering alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeringspremie (tijdig) wordt voldaan, te overleggen.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie en andere vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen partijen direct of indirect van elkaar hebben verkregen.

 

2. Partijen zullen voornoemde informatie niet gebruiken, kopiëren of opslaan voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstrekt.

 

3. Het staat partijen niet vrij om de vertrouwelijke informatie op enigerlei wijze aan derden te verstrekken, tenzij zij daartoe schriftelijke toestemming van de ander hebben gekregen.

 

4. Bovendien verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de beschikking hebben over de informatie. Medewerkers die hierbij niet betrokken zijn, worden aangemerkt als derden.

 

Artikel 14 – Opschorting, retentierecht, verrekening

 

De leverancier verklaart om haar verplichtingen jegens PlentyPlants op geen enkel moment te zullen opschorten dan wel op geen enig moment een retentierecht te zullen uitoefenen op zaken, die eigendom van PlentyPlants zijn of waaruit PlentyPlants op één of andere wijze aanspraak heeft. Evenmin is de leverancier tot verrekening gerechtigd.

 

Artikel 15 – Duurovereenkomsten

 

1. PlentyPlants kan een met de leverancier gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2. Prijsaanpassingen kunnen pas worden doorgevoerd, indien deze tijdig aan PlentyPlants bekend zijn gemaakt en door PlentyPlants zijn goedgekeurd.

 

Artikel 16 – Beëindiging

 

PlentyPlants heeft, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overigens toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of zelf haar faillissement aanvraagt, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op andere wijze de vrije beschikking over haar vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag; b. de leverancier enige uit kracht van de wet of de overeenkomst tussen partijen op haar rustende verplichting niet of niet geheel nakomt, dan wel in strijd handelt met de overeenkomst en/of de inkoopvoorwaarden; c. de leverancier overgaat tot staking van haar onderneming of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen liquidatie van de onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap.

 

Artikel 17 – Hoofdelijkheid

 

Indien de leverancier uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van een overeenkomst met PlentyPlants, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens PlentyPlants voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 18 – Overdracht

 

Het is de leverancier niet toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder voorafgaande toestemming van PlentyPlants welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. PlentyPlants kan die toestemming onder voorwaarden verlenen.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht, geschillen

 

1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt exclusief beheerst door Nederlands recht, ook indien de leverancier elders dan in Nederland is gevestigd.

 

2. Indien partijen een geschil mochten krijgen dat in onderling overleg niet oplosbaar is, is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd, in elk geval de naar de aard van het geschil bevoegde rechter in het gebied waar PlentyPlants gevestigd. Het staat PlentyPlants vrij om een andere volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde rechter aan te zoeken.

 

Artikel 20 – Slotbepalingen

 

1. Ook na het eindigen van de relatie tussen PlentyPlants en de leverancier blijven de bepalingen uit de inkoopvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden van kracht.

 

2. Indien enige bepaling in de inkoopvoorwaarden of in een tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, of anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen der wet mogelijk handelen met inachtneming van het doel en de strekking van die bepaling.

 

Artikel 21 – Vindplaats, wijziging voorwaarden

 

1. De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ons.

 

3. De Nederlandse tekst van de inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de voorwaarden.

 

DO YOU HAVE A QUESTION?

CONTACT US, WE ARE HAPPY TO HELP YOU.

© PLENTYPLANTS B.V. - All rights reserved - 2015