ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN PLENTYPLANTS B.V.

2017-2018

 


 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 

1. Wij gebruiken deze algemene voorwaarden in onze relaties met onze samenwerkingspartners, licentiehouders en afnemers en potentiële afnemers van onze diensten, (bij)producten, concepten of verpakkingen. Deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes aan u, uw opdrachten aan en bestellingen bij ons en op de totstandkoming, de inhoud en uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

2. Indien u reeds eerder zaken met ons heeft gedaan waarbij deze voorwaarden toepasselijk werden verklaard, wordt u geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op al onze latere aanbiedingen en offertes, uw opdrachten aan en bestellingen bij ons en op de met ons gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

3. Voor zover u zelf inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden mocht hanteren, gelden die niet in uw relatie met ons, tenzij wij de toepasselijkheid van (een deel van) uw voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.

 

4. Indien u een organisatie bent die een aantal bedrijven vertegenwoordigt (bijv. inkooporganisatie) of een franchisegever bent en onze contractuele relatie (mede) ten behoeve van de bij u aangesloten bedrijven respectievelijk aangesloten franchisenemers is of wordt aangegaan, gelden deze voorwaarden ook jegens hen als ware wij rechtstreeks met hen een relatie aangegaan, en zult u er in uw relatie met hen voor zorgdragen – en staat u er jegens ons voor in – dat zij de toepasselijkheid aanvaarden.

 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

8. Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten

 

1. Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en kunnen door ons in ieder geval tot aan de ontvangst van uw aanvaarding worden herroepen of aangepast. Alle monsters en overige bij de aanbieding of offerte getoonde en/of verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

 

2. Door ons afgegeven aanbiedingen en offertes zijn maximaal dertig dagen geldig, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Indien wij voorzien dat wij een door u aanvaarde aanbieding of offerte geen gestand kunnen doen, kunnen wij deze nog gedurende drie werkdagen na uw aanvaarding herroepen. U ontvangt daarover dan uiteraard bericht van ons.

 

4. Aanbiedingen en offertes zijn eenmalig en gelden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, niet voor nabestellingen, toekomstige orders of opdrachten.

 

5. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order, aanbieding of offerte schriftelijk, dan wel via email hebben aanvaard. Een overeenkomst met ons wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de order- dan wel opdrachtbevestiging verzenden.

 

6. De door ons verzonden order- dan wel opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. U wordt geacht met de inhoud van onze order- dan wel opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij u binnen twee werkdagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat u zich niet met de inhoud kan verenigen.

 

7. Eventuele aanvullende afspraken of toezeggingen gemaakt of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 

8. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig die afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.

 

Artikel 3 – Zet-, druk- en andere proeven

 

1. U bent gehouden de door u al dan niet op uw verzoek van ons ontvangen stanstekeningen, zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de ons (per e-mail) terug te zenden.

 

2. Uw goedkeuring van de proeven geldt als erkenning dat wij de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd.

 

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door u goedkeurde of gecorrigeerde proeven.

 

4. Elke op uw verzoek vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs door ons bij u in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 4 – Prijzen

 

1. De prijzen worden in beginsel bij acceptatie van de aanbieding of offerte vastgesteld.

 

2. Alle prijzen die wij specifiek aan u of in het algemeen opgeven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen of heffingen, kosten van kwaliteitscontrole of onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekeringen en dergelijke en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen ontwikkel-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders door ons aangegeven.

 

3. De verschuldigde omzetbelasting (BTW) wordt gespecificeerd op onze facturen aan u in rekening gebracht.

 

4. De prijzen zijn vermeld in Euro’s, tenzij op de aanbieding, offerte of factuur een andere valuta is vermeld.

 

5. De in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, order- en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loonkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

 

6. Indien wij met u een vaste prijs overeenkomen, zijn wij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat u in dat geval gerechtigd bent om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een kostenfactor, zoals de stijging van de prijs van grondstoffen, of in andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. U kunt in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 5 – Duur, termijnen, uitvoering overeenkomst

 

1. Een overeenkomst tussen u en ons wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door ons een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient u ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wij dienen daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

3. Indien wij van u gegevens behoeven voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u deze juist en volledig aan ons ter beschikking heeft gesteld.

 

4. Wij zijn gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

5. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst met u in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

6. Indien de overeenkomst met u in fasen wordt uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wij zullen daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding, tussentijdse beëindiging, schadevergoeding

 

1. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

u de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 

ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen niet zal nakomen;

 

u bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen voor de nakoming van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

door een vertraging aan uw zijde niet langer van ons kan worden gevergd dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen.

 

2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van u op ons onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. Indien wij tot opschorting of ontbinding overgaat, zijn wij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

5. Indien de ontbinding aan u toe te rekenen is, zijn wij gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

6. Indien u uw uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl u, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling bent verplicht.

 

7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van u, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen kan beschikken, staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order, bestelling of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Onze vorderingen op u zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

8. Indien u een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan u in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 – Zekerheid

 

1. U bent verplicht om op ons verzoek voldoende (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen voor de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met ons.

 

2. Indien u met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schaden en kosten u.

 

3. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op ons verzoek door u worden aangevuld tot een voldoende zekerheid.

 

Artikel 8 – Facturen, betaling

 

1. Indien u van mening bent dat een van ons ontvangen factuur of factuuroverzicht niet klopt, dient u dat binnen zeven dagen na ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd aan ons te melden. Bij gebreke daarvan zal tussen ons worden uitgegaan van de juistheid van onze facturen en factuuroverzichten, behoudens door u te leveren tegenbewijs.

 

2. Hetgeen u aan ons verschuldigd bent, dient u – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan, door storting of overmaking op een door de ons aan te wijzen bank- of girorekening of indien zulks is overeengekomen per automatische incasso of contant en in de op de factuur vermelde valuta. Eventuele bankkosten komen voor uw rekening.

 

3. Indien dat op onze factuur is vermeld of schriftelijk is overeengekomen, mag u de vermelde of overeengekomen betalingskorting op uw betaling in mindering brengen, mits u ervoor zorgdraagt dat het alsdan te betalen bedrag binnen acht dagen na de factuurdatum op de door ons aangegeven bankrekening is bijgeschreven.

 

4. Als u enige factuur geheel of gedeeltelijk niet op tijd betaalt, dan bent u van rechtswege in verzuim. Alsdan bent u aan ons een nalatigheidsrente van 1,5% per maand, dan wel, mocht die hoger zijn, de wettelijke rente, over het niet op tijd betaalde bedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. Daarnaast dient u ons alle kosten te vergoeden, die wij in of buiten rechte maken ter incasso van onze vordering op u.

 

5. Voorts zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen uit hoofde van alle met u gesloten overeenkomsten op te schorten voor zolang u niet volledig aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.

 

6. Indien u ook na aanmaning nog nalaat om binnen de u gestelde nadere termijn alsnog het verschuldigde volledig te voldoen, zijn wij gerechtigd om alle met u gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, en zonder zelf tot enige schadevergoeding aan u gehouden te zijn.

 

7. Uw betalingen worden eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde nalatigheidsrente, daarna ten laste van de eventuele kosten die wij in verband met uw tekortschieten onder een overeenkomst hebben moeten maken, en pas daarna ten laste van de verschuldigde hoofdsom(men).

 

8. Tenzij wij u dat uitdrukkelijk hebben toegestaan, is het u niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

 

9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

10. Hetgeen u uit hoofde van de overeenkomst met ons aan ons verschuldigd bent, wordt ten volle direct opeisbaar indien:

 

a) u surseance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;

 

b) uw onderneming al dan niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;

 

c) conservatoir of executoriaal beslag te uwen laste wordt gelegd, tenzij u binnen acht dagen na ons daartoe strekkend verzoek passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen u aan ons verschuldigd bent en zult worden.

 

Artikel 9 – Bestelling

 

Een schriftelijke of mondelinge bestelling van onze (bij)producten, concepten of verpakkingen verplicht u tot afname en betaling van het desbetreffende door u bestelde aantal (bij)producten, concepten of verpakkingen tegen de daarvoor overeengekomen althans geldende prijzen.

 

Artikel 10 – Levering

 

1. De door ons opgegeven levertermijnen gaan in op de dag waarop de overeenkomst met u tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertermijnen zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

2. Indien wij geheel of gedeeltelijk niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Wanneer wij niet de gehele bestelde hoeveelheid kunnen leveren, zijn wij gerechtigd een deellevering te doen of in overleg met u andere gelijkwaardige of gelijksoortige (bij)producten, concepten of verpakkingen te leveren.

 

3. Wij zijn eerst in verzuim ter zake van een levertermijn, indien aflevering (ook) uitblijft nadat u ons na afloop van de aanvankelijk opgegeven levertermijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ons daarbij een nadere redelijke termijn voor aflevering heeft gesteld.

4. Van een recht op ontbinding van de overeenkomst zal pas sprake zijn, indien de vertraging in de aflevering tot gevolg heeft dat van u in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. Dat zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de vertraging seizoensproducten betreft, en die producten voor u in redelijkheid niet meer bruikbaar zijn.

 

5. U bent gehouden het bestelde c.q. gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling door u van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

 

6. Tenzij u zelf voor expediteur zorgt, worden de (bij)producten, concepten of verpakkingen door ons op eigen rekening en risico verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs.

 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als plaats van levering onze opslagplaats of verwerkingsruimte, dan wel een andere door ons aan te wijzen locatie . Bij afleveringen op een adres buiten Nederland zijn de kosten met betrekking tot de levering voor uw rekening. Verzoekt u om de levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten bij u in rekening brengen.

 

8. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 

9. De afgeleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen zijn vanaf het moment dat wij deze voor aflevering hebben aangeboden voor uw rekening en risico, ook indien u de (bij)producten, concepten of verpakkingen om welke reden dan ook niet afneemt of nalaat informatie of instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de aflevering. In de laatstbedoelde gevallen hebben wij het recht om de kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, aan u in rekening te brengen.

 

10. Indien na verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, afname door u niet heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies of bederf naar onze mening ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te voorkomen, zijn wij gerechtigd de desbetreffende producten te verkopen.

 

11. Niet-nakoming door u ontheft u dat niet van uw verplichting tot betaling van de voor die (bij)producten, concepten of verpakkingen door ons in rekening gebrachte of te brengen prijs.

 

Artikel 11 – Verpakking bij levering

 

1. De verpakking van de (bij)producten, concepten of verpakkingen geschiedt op de in de handel gebruikelijke wijze. Eenmalige en meermalige verpakkingen en andere duurzame verpakkingsmaterialen (karton, pallets, etc.) worden bij u in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 

2. Indien de terugzending van het duurzame materiaal als bedoeld in het eerste lid in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten plaatsvinden, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik en verminderd met de kosten van het retourtransport van het materiaal.

 

3. Afvalverwijdering van eenmalige verpakking uit leveringen van ons dient door u te geschieden, tenzij de wet anders voorschrijft. In dat laatste het geval dan wordt eenmalige verpakking door ons in het kader van afvalverwijdering slechts teruggenomen indien die verpakking door ons is gebruikt ten behoeve van de levering aan u, dan wel naar soort en materiaal gelijk is aan de door ons gebruikte verpakking, tot maximaal de hoeveelheid die overeenkomt met de door ons gebruikte hoeveelheid verpakking.

 

4. Ten aanzien van duurzaam verpakkings- of transportmateriaal (trolleys, stapelwagens, containers, etc.) dat door ons aan u in bruikleen is gegeven, behouden wij ons het recht voor, indien u het desbetreffende materiaal niet retourneert, de kosten van dat materiaal bij u in rekening te brengen alsmede de eventuele schade ten gevolge van het niet retourneren op u te verhalen.

 

5. Duurzame verpakkings- en transportmaterialen dienen door u voorzichtig te worden behandeld. Zij moeten onbeschadigd en schoon aan ons worden geretourneerd. Beschadigde materialen worden niet teruggenomen. In dat geval worden de vervangingskosten bij u in rekening gebracht alsmede de eventuele schade ten gevolge van het niet kunnen retourneren. Terug leveren van gelijkwaardig materiaal aan ons is toegestaan.

 

6. Verpakking- en transportmateriaal die als ons eigendom zijn gemerkt, mag slechts voor onze (bij)producten, concepten en verpakkingen worden gebruikt.

 

7. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dat verrekend nadat het desbetreffende materiaal in goede staat is geretourneerd.

 

8. De kosten voor het retourtransport komen voor uw rekening.

 

Artikel 12 – Juistheid gegevens, gebreken, afwijkingen

 

1. U staat in voor de juistheid en de volledigheid van en bent verantwoordelijk voor de gegevens die u ons verstrekt heeft. De door ons geleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine of ondergeschikte wijzigingen.

 

2. Eventuele klachten omtrent door ons geleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen dienen terstond na aflevering, uiterlijk binnen vierentwintig uur na aflevering, schriftelijk of per e-mail gemotiveerd door u aan ons te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht van reclameren.

 

3. De melding van gebreken of tekorten dienen ten minste te bevatten:

 

a) een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek of het tekort en de desbetreffende aantallen;

 

b) opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door u afgekeurde (bij)producten, concepten of verpakkingen identiek zijn.

 

4. Wij dienen door u in staat te worden gesteld de juistheid van uw melding van gebreken of tekorten ter plaatse te (doen) onderzoeken of het geleverde terug te halen. De (bij)producten, concepten of verpakkingen moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.

 

5. Gebreken of tekorten met betrekking tot een deel van de afgeleverde (bij)producten, concepten, of verpakkingen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

 

6. Na verstrijken van bovenbedoelde termijn wordt u geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Meldingen van gebreken of tekorten met betrekking tot het geleverde worden dan niet meer door ons in behandeling genomen.

 

7. Bij gebreke van een tijdige melding van gebreken of tekorten vervalt uw eventuele recht op vermindering van de koopprijs, ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade. Dat is ook het geval indien u geen dan wel onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten of indien u de zaken niet op die wijze heeft gebruikt of behandeld als door ons voorzien.

 

8. Ingeval van tijdig gemelde gebreken of tekorten, zullen wij ervoor zorgen dat het gebrek of tekort wordt opgeheven, indien het gebrek of tekort aan ons toe te rekenen is. In dat geval zorgen wij – naar onze keuze – voor aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de door u verschuldigde prijs.

 

9. Gebreken of tekorten geven u in geen enkel geval het recht om eigenmachtig compensatie of verrekening toe te passen of uw betaling aan ons op te schorten.

 

10.Ten aanzien van de in de overeenkomst gegeven specificaties betreffende de te leveren hoeveelheid en het dikteformaat is een afwijking van 10%, zowel naar beneden als naar boven, toelaatbaar.

 

11. Afwijkingen van geleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen ten opzichte van elkaar dan wel en ten opzichte van eerdere proeven, bijvoorbeeld in afmeting, kleur, kwaliteit en het gramgewicht van het materiaal, structuur of vorm, kunnen geen grond opleveren voor reclame en vormen geen reden voor afkeuring van het geleverde, korting op de factuur, ontbinding van de overeenkomst of voor schadevergoeding, indien de afwijking van geringe betekenis is.

 

12. Een afwijking is van geringe betekenis, indien de afwijking, alle omstandigheden in aanmerking genomen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde heeft.

 

13. Onverminderd het voorstaande kunt u geen beroep doen op bovengenoemde reclamebepalingen indien:

 

a. de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of opslag;

 

b. de gebreken zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand, rook, overstroming/water, vandalisme, geweld of door andere van vergelijkbare oorzaken of onheilen;

 

c. u de (bij)producten, concepten of verpakkingen heeft verwaarloosd;

 

d. indien u de (bij)producten, concepten of verpakkingen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor uw rekening behoort te komen.

 

Artikel 13 – Retourzendingen

 

1. Als u door ons afgeleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen om welke reden dan ook wenst te retourneren, dient u daarvoor over onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te beschikken.

 

2. Zendt u (bij)producten, concepten of verpakkingen zonder onze toestemming toch retour, dan ontheft u dat niet van uw verplichting tot betaling van de voor die (bij)producten, concepten of verpakkingen door ons in rekening gebrachte of te brengen prijs. Ook blijven deze (bij)producten, concepten of verpakkingen voor uw risico, onafhankelijk van de vraag waar deze worden opgeslagen.

 

3. De kosten die wij in verband met een retourzending maken waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven, zoals de kosten van opslag, zullen wij aan u in rekening brengen.

 

4. Indien de waarde van de (bij)producten, concepten of verpakkingen is gedaald in de periode tussen de aanschaf van de (bij)producten, concepten of verpakkingen en retourzending van deze (bij)producten, concepten of verpakkingen, zal restitutie van de koopprijs plaatsvinden naar de waarde van de zaak in het economisch verkeer geldend op het moment dat de zaken doro ons retour zijn ontvangen.

 

5. Uitgesloten van retourzending en restitutie van de koopprijs zijn maatwerk(bij)producten, -concepten en -verpakkingen waaronder mede begrepen (bij)producten, concepten en verpakkingen die op uw verzoek zijn voorzien van een naam, logo, slogan, foto, design, huisstijl of icoon dan wel ander maatwerk welke speciaal voor u is vervaardigd en reeds om die reden of andere reden bezwaarlijk door ons retour genomen kunnen worden.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 

1. Wij blijven eigenaar van de aan u afgeleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen, totdat u alle vorderingen heeft voldaan betreffende:

 

a) de tegenprestatie voor door ons aan u krachtens overeenkomst geleverde of te leveren (bij)producten, concepten of verpakkingen of in verband daarmee verrichte werkzaamheden, en

 

b) uw tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

 

2. Zolang de vorderingen niet zijn voldaan, mag u de (bij)producten, concepten of verpakkingen niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval een derde op de desbetreffende producten beslag legt dan wel daartoe voornemens is, of die (bij)producten, concepten of verpakkingen op andere wijze wenst uit te winnen, dient u ons hierover terstond te informeren.

 

3. U bent ondanks deze voorbehouden eigendom gerechtigd de aan u afgeleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen in de normale uitoefening van uw onderneming te verkopen, tot het moment waarop wij ons uitdrukkelijk op het eigendomsvoorbehoud beroepen.

 

4. Wij hebben het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens u de (bij)producten, concepten of verpakkingen waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden alsmede de meegeleverde verpakkings- en transportmaterialen terstond terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of u anderszins in verzuim bent.

 

5. Bij de uitoefening van onze rechten uit het eigendomsvoorbehoud zal u steeds op eerste verzoek en op uw eigen kosten volledige medewerking verlenen. U bent aansprakelijk voor alle kosten die wij in verband met ons eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende handelingen moeten ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die wij lijden ten gevolge van de situatie.

 

6. Ingeval de eigendom van de afgeleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen op u overgaat als gevolg van het feit dat u alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van ons, zulks tot zekerheid van de nakoming door u van alle vorderingen die wij – uit welken hoofde dan ook – op u hebben of verkrijgen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd – om namens u op te treden om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde (rechts)handelingen te verrichten, en u verplicht zich om op ons verzoek daaraan onverwijld uw medewerking te verlenen.

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en in verband met de, al dan niet in uw opdracht, door ons ontworpen of ontwikkelde proeven, modellen, prototypen, samples, designs, (merk)namen, beeldmerken, verkoopmateriaal dan wel afgeleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen, inclusief varianten ervan, berusten bij ons of bij onze leveranciers. In geen geval behelst een tussen u en ons gesloten overeenkomst een overdracht van intellectuele eigendomsrechten of een verplichting daartoe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2. Het is u niet toegestaan proeven, modellen, prototypen, samples, (bij)producten, concepten of verpakkingen te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, of om de (merk)namen, (werk)titels of slogans die daarop voorkomen of in verband daarmee worden gebruikt zelf te gebruiken of door een derde te laten gebruiken.

 

3. Evenmin is het u toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van onze (bij)producten, concepten of verpakkingen te kopiëren te verwijderen of te wijzigen of daarop eigen merktekens, tekst of iconen aan te brengen.

 

4. Door ons verstrekte aanbiedingen, offertes, proeven, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen,

 

schema’s, modellen, ontwerpen en overige door of via ons tot stand gekomen of gepubliceerde

 

bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van ons, en mogen in

 

welke vorm dan ook, niet aan derden ter inzage worden verstrekt, dan wel ter beschikking worden gesteld, zonder dat wij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade, behoudens het bepaalde in het tweede lid, en worden door u gevrijwaard voor iedere aanspraak van derden, ter zake van door ondergeschikten of andere aan u gerelateerde personen veroorzaakte schade.

 

2. Indien op ons krachtens wet of overeenkomst een verplichting tot vergoeding van schade rust, zullen wij die schade uitsluitend vergoeden voor zover onze aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en in het voorliggende geval ook daadwerkelijk tot uitkering overgaat. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst of bedongen prijs, exclusief BTW, dat ziet op het gedeelte van de levering waarop de schade betrekking heeft. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen u en ons die strekt tot het gedurende een bepaalde periode leveren van verschillende partijen (bij)producten, concepten of verpakkingen, zoals o.a. bij jaarcontracten, dan is voormelde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de te leveren partij of te leveren deel daarvan.

 

3. Voorwaarde voor het bepaalde in het tweede lid is dat, indien zich een gebeurtenis voordoet die voor u tot schade leidt of redelijkerwijs kan leiden waarvoor wij aansprakelijk zijn te houden, u ons daar binnen twee weken na die gebeurtenis schriftelijk en gedetailleerd van op de hoogte stelt. Als u dat nalaat, vervalt uw recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van uw schade vervallen in elk geval door het enkele verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

 

4. U kunt ons niet aansprakelijk houden voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, derving van inkomsten, winstderving, verminderde opbrengst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van uw afnemers, voor kosten in verband met onderbreking, stilstand of het weer op gang brengen van uw onderneming en andere gevolgschade.

 

5. U kunt ons niet aansprakelijk houden voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het internet en storingen in het telefoonnet.

 

6. Gebreken die verband houden met eventuele fytosanitaire of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn geven u geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de met ons gesloten overeenkomst, tenzij u ons voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.

 

7. Het voorgaande geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons bij de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten bedienen.

 

8. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de geleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen uitsluitend bedoeld voor verpakkings-, decoratie- c.q. interieur-doeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Wij wijzen u erop, dat de (bij)producten, concepten of verpakkingen bij verkeerd gebruik, consumptie, contact of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens of dier. U heeft de verplichting deze waarschuwing aan uw afnemers en, indien aan de orde aan eindgebruikers, door te geven en vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

 

Artikel 17 – Vrijwaring

 

1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst c.q. door of verband houdende met door ons geleverde (bij)producten, concepten of verpakkingen schade lijden.

 

2. Indien wij uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, dan bent u gehouden ons zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van u in dat geval mag worden verwacht. Mocht u in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ons en van derden daardoor ontstaan, komen integraal voor uw rekening en risico.

 

Artikel 18 – Hoofdelijkheid

 

Indien uw onderneming uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van een overeenkomst met ons, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens ons voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 19 – Overdracht

 

U kunt uw rechten en verplichtingen uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. Wij kunnen die toestemming onder voorwaarden verlenen.

 

Artikel 20 – Overmacht

 

1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.

 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door ons kan worden verlangd zoals, maar niet uitsluitend, ziekte, omstandigheden als staking (ook bij een van onze leveranciers of transporteurs), weersomstandigheden, verkeersomstandigheden (bijvoorbeeld wegversperringen, wegwerkzaamheden, files), brand, overheidsmaatregelen, binnenlandse onlusten, natuurrampen, epidemieën, oorlog, terrorisme of soortgelijke noodtoestanden en gebeurtenissen en andere storingen in ons bedrijf.

 

3. In geval van overmacht hebben wij het recht om de termijn van aflevering of oplevering op te schorten en indien aflevering of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.

 

4. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft u het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te ontbinden onder overlegging van de nodige bewijsstukken.

 

5. Ingeval het alsnog leveren of opleveren verhoging van kosten met zich brengt, zijn deze voor uw rekening.

 

6. Indien wij bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht, geschillen

 

1. De relatie tussen u en ons wordt exclusief beheerst door Nederlands recht, ook indien uw onderneming elders dan in Nederland is gevestigd. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Indien u en wij een geschil mochten krijgen dat in onderling overleg niet oplosbaar is, is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd, in elk geval de naar de aard van het geschil bevoegde rechter in het gebied waar wij zijn gevestigd. Het staat ons, PlentyPlants B.V., vrij om een andere volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde rechter aan te zoeken.

 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen u en wij overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die handelt volgens het Arbitragereglement van het Nederlandse Arbitrage-instituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

 

Artikel 22 – Slotbepalingen

 

1. Ook na het eindigen van de relatie tussen u en ons blijven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden van kracht.

 

2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in een tussen u en ons gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, of anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen u en wij ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen der wet mogelijk handelen met inachtneming van het doel en de strekking van die bepaling.

 

Artikel 23 – Vindplaats, wijziging voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ons.

 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de voorwaarden.

DO YOU HAVE A QUESTION?

CONTACT US, WE ARE HAPPY TO HELP YOU.

© PLENTYPLANTS B.V. - All rights reserved - 2015